کارگاه کدنویسی اسکرچ - ۳

/
شمارۀ ۳

باگ کامپیوتری چیست؟

/
شمارۀ ۳

یکصد منطق‌دان چشم سبز

/
شمارۀ ۳

معمای منطقی-۹

/
شمارۀ ۳

جالیز

/
شمارۀ ۳

معمای منطقی-۸

/
شمارۀ ۳

استادیوم فوتبال

/
شمارۀ ۳